Sertifiseringsorgan

Om SGS

Kriterier

Kategorier

Søkesider

Ressurser

Kontakt oss

Linker

 

 

 

www.sert555.no
SGS´ landsdekkende register over  sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter i Norge
.

NYHETER.

15.04.2020 Alternativ undervisning ved sertifisert sikkerhetsopplæring under korona pandemi.

Les informasjon fra SGS her

15.06.2018 Gjennomføring av kurs i sertifisert sikkerhetsopplæring i modul 1, 2 og 3

Les informasjon fra SGS her

15.06.2018 PRESISERING vedr. gyldighet modul 1.1 ved sertifisert sikkerhetsopplæring.

Les informasjon fra SGS her.

27.04.2018 Høring kravspesifikasjon for e-læring og simulator.

Til informasjon legger vi ut høringsdokumenter vedrørende e-læring og simulator.
Høringsbrev

Høringsliste
utkast Norm for e-læring og simulator i sertifisert sikkerhetsopplæring

01.03.2017 Bruk av solskjermingsfilm i maskiner

Arbeidstilsynet mottok for en tid tilbake en henvendelse om bruk av solkjermingsfilm i maskiner, og her her deres betraktninger rundt dette. Les dokumentet her.

20.10.2015 Referat fra Arbeidstilsynets fagforum

Den 20.10.2015 ble det avholdt møte i Arbeidstilynets fagforum for arbeidsutstyr. Les referatet her.

21.10.2014 Nye normer for opplæringsvirksomheter.

Fra 13.10.2014 gjelder nye normer for opplæringsvirksomheter - godkjent av SGS. Normen er tilpasset de nye forskriftene som trådte i kraft i 2013. Les normen her

28.01.2013 Oppdaterte normer for kontrollomfang

Fra 28.01.2013 gjelder nye normer for kontrollomfang - godkjent av SGS. Normen er tilpasset de nye forskriftene som trådte i kraft i 2013.. Normer for kontrollomfang utg. 2.4 28.01.2013

10.01.2013 Nye arbeidsmiljøforskrifter trådte i kraft fra 1. januar 2013. Antall forskrifter er redusert fra 47 til 6.

Den nye strukturen i forskriftene betyr en ny måte å finne frem i regelverket på. Den nye regelverksstrukturen er utviklet av myndighetene i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Les mer hos Arbeidstilsynet. Tidligere forskrift 608 bruk av arbeidsutstyr er fordelt på 4 forskrifter og delingen kan du se i denne oversikten.

07.11.2011 ENDRINGER I NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

I møtet i Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr den 22.02.11 ble det enighet om å foreta endringer i Norm for sertifisert sikkerhetsopplæring, praktisk kjøreopplærering, Modul4. I punkt 1 er det tatt inn at opplæringen skal være risikovurdert og i punkt 4 er det tatt inn at fadder må være til stede i tilstrekkelig grad, slik at vedkommende har mulighet til å følge med på den kjøreopplæringen som pågår. Les brev fra Arbeidstilsynet og norm her.

01.11.2011 - TOLKNING- SAKKYNDIG KONTROLL AV SKOGSMASKINER

Etter møte mellom MEF(Maskinentreprenøres Forbund) og Arbeidstilsynet - har man blitt enige om at inntil videre trekkes alle tolkninger av forskriften tilbake og at skogsmaskiner er underlagt krav til periodisk kontroll etter bruksforskriften §14 slik ordningen tidligere har vært praktisert. Les brev fra Arbeidstilsynet her.

Opprinnelig tekst fra november 2010: Arbeidstilsynet vil med dette presisere at både hogstmaskiner og lassbærere har maskiner som anses som arbeidsutstyr for løfting av hengende last, og utstyret skal derfor gjennomgå årlig sakkyndig kontroll etter bruksforskriften § 53. Les dokumentet her: Skogsmaskiner

05.03.2011 - Ny side for ressurser dere kan bruke

Vi har opprettet en egen side hvor dere kan hente diverse maler for skjemaer etc. Se Ressurser

16.11.2010 - Retningslinjer fjellsikringsarbeid - revisjon 2

På bakgrunn av ny kunnskap og gjennomførte tilsyn ser Arbeidstilsynet behov for å revidere retningslinjer for bruk av arbeidsutstyr til fjellsikringsarbeid. Les dokumentet her: Fjellsikring revisjon 2

07.09.2010 - Arbeidsutstyr som ansees som Minikran

Arbeidsgruppen har definert hva som kommer inn under begerpet "minikran" med utgangspunkt i standarden NS-EN 13000 Mobilkraner. Les dokumentet her

.06.09.2010 - Normer for kontrollomfang

Dokumentet innholder generell informasjon og retningslinjer for kontroll av arbeidsutstyr i bruk og hensikten er å gi en pålitelig basis for en fast kontrollprosedyre.
Dokumentet utdyper kravene i forskrift nr. 608 Best. nr 555 Bruk av arbeidsutstyr. For å møte overforstående og nasjonale krav, er følgende typer sakkyndig kontroller beskrevet:
• Sakyndig førstegangskontroll (Forskrift 608 §§ 14, 53, 54, og 56 og forskrift nr 820 punkt 4.2.4)
• Sakkyndig kontroll etter montering (Forskrift 608 §§ 14, 53, 54, og 56 )
• Sakkyndig periodisk kontroll (Forskrift 608 §§ 14 og 55)
• Sakkyndig spesialkontoll (Forskrift 608 §§ 14 og 55,)
Dette omfanget dekker ikke all kontroll som kreves i en prosedyre for samsvarskontroll. Dokumentasjonen for alt utstyr som skal inspiseres innenfor dette omfanget, skal inneholde en erklæring fra produsenten som bekrefter at arbeidsutstyret er i overens-stemmelse.

Les normen her

23.04.2010 - Nytt kart over opplæring i kriterier

Vi har nå laget et nytt oversiktskart som viser hvilke bevisklasser de forskjellige moduler munner ut i samt fått inn C1 og C2. Kartet er laget av Hans Chr. Elmholdt og modifisert litt av oss for å passe på siden. Se Kriterier

16.01.2010 - Ny maskinforskrift trer i kraft 29.12.2009

Ny maskinforskrift innfører skjerpende krav. Den er begrenset til å gjelde konstruksjon og bygging av maskiner og retter seg derfor mot produsenter, importører, leverandører og andre forhandlere.

13.01.2010 - 42 personer døde i arbeidsulykker i 2009

42 personer mistet livet på jobb i 2009. Tilsvarende tall for 2008 var 51, mens gjennomsnittet de siste ti årene er 43 registrerte arbeidsskadedødsfall pr år. Det er registrert flest dødsulykker innen transport og lager og bygge- og anleggsvirksomhet. En tredjedel av arbeidsskadedødsfallene i 2009 var trafikkulykker. Les hos Arbeidstilsynet

03.05.2004 - SGSWEB endres til sert555.no - (Les mer)

 

   
 

Translate by Google

Hvert enkelt sertifiseringsorgan er ansvarlig for de data som gjelder de virksomhetene som sertifiseringsorganet har sertifisert.
Opphavsrett til sidene og opplysninger her tilhører i sin helhet SGS.
Kopier av sidene, eller opplysninger herfra tillates ikke brukt uten spesiell godkjennelse.

Disse sidene driftes av ASAS Sertifisering AS
Område sist oppdatert
Sunday 15-Oct-2023 11:02

Personvernpolicy